Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Herman, Redaktor Naczelny BIP, patrycja.herman@konin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 249 72 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
 • Adres: ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
 • E-mail: rektorat@konin.edu.pl
 • Telefon: 63 249 72 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny przy ul. Przyjaźni 1

 1. Budynek główny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Przyjaźni 1, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, sanitariaty, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku głównym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz platforma schodowa znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w platformę schodową oraz ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Biblioteka przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położona przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępna
  w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się natomiast stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w sanitariaty, ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Zasoby biblioteki zlokalizowane są na parterze budynku, co umożliwia korzystanie z zasobów przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu.
 4. Przy bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dom Studenta nr 2 przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Dom Studenta nr 2 położony przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla jego mieszkańców.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są pokoje oraz sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 4. Przy Domu Studenta nr 2 zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Dom Studenta nr 2 nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Wyszyńskiego 35

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Wyszyńskiego 35, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 4. Przy budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Popiełuszki 4

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Popiełuszki 4, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne uczelni nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
  i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane
  do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku głównym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane
  i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dom Studenta nr 1 przy ul. Popiełuszki 4

 1. Dom Studenta nr 1 położony przy ul. Popiełuszki 4, nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla jego mieszkańców.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są pokoje oraz sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 4. Przy Domu Studenta nr 1 zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Dom Studenta nr 1 nie posiada tłumacza języka migowego.

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne przy ul. Popiełuszki 4

 1. Centrum Wykładowo-Dydaktyczne położone przy ul. Popiełuszki 4, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Centrum Wykładowo-Dydaktyczne nie posiada tłumacza języka migowego.
do góry